Què és el Consell Esportiu?

Els consells esportius, com agrupacions esportives, són entitats privades d’interès públic i social, sense afany de lucre, amb personalitat jurídica i capacitat d’obrar per al compliment de llurs funcions.

Es creen d’acord amb els criteris de l’organització territorial de Catalunya i en funció de les característiques demogràfiques, esportives i geogràfiques del territori.

La denominació actual dels consells esportius (antics “consells comarcals d’esport”), ve definida, a l’igual que les seves funcions i competències pel Decret 267/1990, de 8 d’octubre de 1990, de regulació dels consells esportius (DOGC núm. 1.368, de 16/11/90) i per la Llei de l’Esport (Decret Legislatiu 1/2000, de 31 de juliol, pel qual s’aprova el Text únic de la Llei de l’Esport).

Objectius dels consells esportius

Els consells esportius tenen com a principals objectius el foment, l’organització i la promoció de l’activitat esportiva en edat escolar dins de la comarca.

Amb aquesta finalitat poden realitzar, entre d’altres, les següents activitats:

  • Coordinar i, si s’escau, organitzar les activitats esportives en edat escolar de la comarca.
  • Col·laborar en l’organització dels Jocs Esportius Escolars de Catalunya i el Pla Català Esport a l’Escola, d’acord amb les directrius que determini la Secretaria General de l’Esport.
  • Assessorar als ajuntaments, consells comarcals, clubs, escoles i altres entitats de la seva demarcació, en l’activitat esportiva a càrrec seu i col·laborar en la seva execució.
  • Col·laborar amb l’Escola Catalana de l’Esport i altres organismes competents en l’organització de cursos de formació i perfeccionament, amb l’objecte de cercar la millora qualitativa del personal tècnic esportiu que es dedica a l’esport escolar.
  • Col·laborar amb les administracions i les entitats titulars per tal d’impulsar la millor utilització de les instal•lacions esportives de la comarca o àmbit territorial corresponent.
  • Promoció i gestió d’instal·lacions esportives i serveis complementaris que faciliti i potenciï la pràctica esportiva.
  • Executar o gestionar la política esportiva de la comarca segons convenis establerts amb la Generalitat de Catalunya, ajuntaments, consells comarcals i altres entitats públiques o privades competents.

Principals característiques dels consells esportius

Els òrgans de govern i de representació

Tal com estableixen tots els estatuts dels consells esportius, l’assemblea general, què és l’òrgan superior de participació i representació del consell, està integrada per:

 • Ajuntaments de la comarca
 • Consell Comarcal
 • Centres docents
 • Clubs, associacions i federacions esportives
 • Altres entitats de al comarca relacionades amb l’esport

Tots els representants d’aquests estaments tenen veu i dret a vot.

Aquesta circumstància, que estiguin tots els agents de la comarca implicats en el foment, l’organització i la promoció de l’activitat física, permet que els consells esportius siguin veritables entitats integradores de tots els municipis de la comarca, ja que coneixen quina és la realitat, no només esportiva sinó social, de tots els nuclis d’habitants del territori, les seves necessitats, el seu potencial, … la qual cosa permet que, amb coneixement de causa, es puguin oferir activitats esportives a tota la comarca, convertint-se d’aquesta manera en el motor bàsic de l’esport a la demarcació.

La creença en l’esport com a transmissor de valors i la seva relació amb altres vincles de la societat

Els consells esportius parteixen de la premissa que mitjançant els valors educatius i formatius implícits en l’esport, es poden transmetre valors positius per la nostra societat com l’acceptació de les regles, el civisme, el treball en equip, el respecte, la tolerància, el diàleg i la comprensió.

Amb aquesta creença, totes les activitats promogudes pels consells esportius i adreçades a esportistes en edat escolar es plantegen amb criteris pedagògics.

Així mateix, es relaciona l’esport tot el possible amb altres vincles de la societat com la solidaritat (L’Esportista solidari) o la cultura (Concurs cultural-esportiu).

Activitats desenvolupades pels consells esportius

Organització d’activitats esportives per a infants
– Iniciació preesportiva
– Jocs psicomotrius
– Natació per a nadons

Organització d’activitats esportives en edat escolar
– Jocs Esportius Escolars de Catalunya (Consell Català de l’Esport)
– Pla Català Esport a l’Escola (Consell Català de l’Esport)
– Activitats puntuals en horari lectiu
– Activitats extraescolars
– Festes i animació infantil
– Activitats físiques per a disminuïts
– Iniciació esportiva
– Escoles esportives
– Plans de promoció
– Trobades i festes lúdico-esporives
– Campanyes d’esquí
– Estades esportives d’estiu
– Colònies d’estiu
– Tornejos d’estiu
– Campus de perfeccionament
– Estades esportives d’hivern
– Parcs de Nadal
– Reis Mags
– Activitats a la natura

Organització d’activitats esportives de lleure (esport per a tothom)
– Curses populars
– Lligues reglades
– Lligues d’empresa
– Jornades 3×3
– Tornejos d’estiu
– 24 hores
– Campionats de veterans
– Activitats físiques per a adults i gent gran (gimnàstica de manteniment, aquagim, …)
– Jornades recreatives
– Programes de salut
– Activitats a la natura
– Organització d’esdeveniments esportius

Formació de professors, monitors, entrenadors, jutges i àrbitres
– Xerrades, monogràfics, jornades i cursos de formació esportiva
– Plans de formació per al professorat d’Educació Física
– Cursos d’iniciació a tècnic d’esport (CIATE)
– Cursos de gestió esportiva
– Cursos de formació permanent per al professorat
– Plans de formació per a professors
– Seminaris de formació per a jutges i àrbitres

Principals serveis oferts pels consells esportius als ajuntaments, consells comarcals, centres docents i altres entitats

– Organització d’esdeveniment esportius
– Organització de diades esportives
– Estudis esportius sobre els municipis (hàbits, mancances, fluxos, propostes, …)
– Assessorament i elaboració de projectes
– Assessorament o confecció MIEM
– Gestió d’instal•lacions esportives
– Centre de recurs
– Confecció i lliurament de material didàctic
– Préstec o dotació de material didàctic i esportiu
– Recerca i tramitació de sol·licitud de subvencions
– Tramitació d’assegurances medicoesportives
– Tramitació d’assegurances de responsabilitat civil
– Revisions mèdiques
– Programació circuit d’autocars
– Borsa de monitors esportius
– Borsa de socorristes
– Borsa de jutges i àrbitres
– Borsa de monitors de menjador

 

CONSELL ESPORTIU DE LES GARRIGUES